Eğitim Öğretim Yönergesi
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
MADDE  1  –  (1)   Bu  Yönergenin  amacı;  Erciyes  Üniversitesi  Uygulamalı  Bilimler
Yüksekokulu eğitim-öğretimi, kayıt, sınav ve değerlendirme esaslarını düzenlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1)   Bu Yönerge 15 Haziran 2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği gereğince hazırlanmıştır. Bu Yönergede  yer almayan konularda Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin hükümleri uygulanır. 
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
a)Üniversite: Erciyes Üniversitesini,
b)Senato: Erciyes Üniversitesi Senatosunu,
c)Yüksekokul :  Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu,
ç) Yüksekokul Yönetimi: Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Yönetimini,
d)Kurul: Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Kurulunu,
e)Yönetim  Kurulu:  Erciyes  Üniversitesi  Uygulamalı  Bilimler  Yüksekokul  Yönetim Kurulunu,
 f)Yüksekokul Müdürü: Erciyes Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokul Müdürünü
g)Yönetmelik: Erciyes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğini ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM   
Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi, Öğrenim Süresi, Üniversiteye Kayıt
Eğitim-Öğretime Başlama Tarihi
MADDE  4  –  (1)       Yüksekokulda  eğitim-öğretime  başlama  tarihi  Kurulun  önerisi  ve
Senatonun onayı ile belirlenir. 
 
Öğrenim Süresi
MADDE 5 — (1) Eğitim-Öğretim yarıyıl esasına göre düzenlenir. Ancak, Kurul bir dersin
iki yarıyıl okutulmasına karar verebilir. Bir eğitim-öğretim yılı güz ve bahar yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Bir dönem, dönem sonu sınavlarını da kapsamak üzere en az 17 haftadır. Bu süre, Yüksekokulun teklifi ve Senatonun kararıyla artırılabilir. 
(2) Senato kararıyla üçüncü dönem veya yaz okulu açılabilir. Yaz okulu ile ilgili hususlar
ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.
(3) Yüksekokula kayıt olunan dönemden başlamak üzere, her dönem  için kayıt  yaptırıp
yaptırmadığına  bakılmaksızın  azamî  yedi  yıl  içinde  mezun  olamayanlar,  2547  Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesinde belirtilen şartlara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek şartı ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmadan öğrencilik statüleri devam eder. Yüksekokuldan  uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılmaz.
Üniversiteye Kayıt
MADDE 6 — (1) Öğrencilerin Yüksekokula kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversite
tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır.  Yüksekokula  kayıt işlemi adayın bizzat  kendisi  tarafından  yaptırılır.  Ancak  haklı  ve  geçerli  mazereti  olanların  kayıtları yakınları  tarafından  da  yaptırılabilir.  Yüksekokula   kayıt  aşağıda  belirtilen  şartlar çerçevesinde yapılır.
a) Lise  veya  dengi  meslek  okulu  mezunu  olmak  (yabancı  ülke  liselerinden  alınan diplomaların denkliğinin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir),
b) Lisans  öğrenimiyle  ilgili  ÖSYM  tarafından  yapılan  sınav  sonucunda  Yüksekokula yerleştirilmiş olmak.
c)  Yabancı uyruklu öğrencilerin Yüksekokula  kayıtları, ilgili mevzuat hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yapılır.
ç) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik ve adlî sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Eksik belge ile ve posta yoluyla kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler. 
d) Yüksekokula kesin kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci kimlik kartı verilir. Kimlik kartının kaybedilmesi durumunda, yerel veya ulusal bir gazetede yayımlanan kayıp ilanına istinaden yenisi verilir. Yüksekokuldan  mezun olan veya ilişiği kesilen öğrencilerin kimlik kartları geri alınır. 
Kayıt Yeniletme
MADDE 7 – (1) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili olarak Erciyes Üniversitesi
Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar
Eğitim-Öğretim Planları
MADDE 8 – (1)    Yüksekokulda ders geçme sistemi uygulanır. Bir sonraki eğitim-öğretim
yılının teorik ve uygulamalı dersleri ile bitirme tezi, bitirme ödevi, proje ve stajları gösteren eğitim-öğretim  planları  yürürlükteki  mevzuata  ve  Türkiye  Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesine uygun olarak hazırlanarak her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Kurul kararı ile  belirlenerek  Rektörlüğe  sunulur.  Eğitim-öğretim  planları  Senatonun  onayından  sonra yürürlüğe  girer.  Akademik  programlara  ilişkin  kurs  katalogları  Türkçe  ve  İngilizce hazırlanarak Yüksekokulun  web sitesinde yayınlanır.
Yandal Programları
MADDE 9 –(1)    Yandal programları; 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan  Yükseköğretim  Kurumlarında  Önlisans  ve  Lisans  Düzeyindeki  Programlar Arasında  Geçiş,  Çift  Anadal,  Yandal  ile  Kurumlar  Arası  Kredi  Transferi  Yapılması Esaslarına  İlişkin  Yönetmelik  hükümleri  ve  Senato  tarafından  belirlenen  esaslara  göre yürütülür.
Çift Anadal Programları
MADDE 10– (1) Eşdeğer diploma programları arasında uygulanacak çift anadal programları;
Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift  Anadal,  Yandal  ile  Kurumlar  Arası  Kredi  Transferi  Yapılması  Esaslarına  İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.
 
 Dersler
MADDE 11 – (1)   Programlarda yer alan dersler; zorunlu ve seçmeli olmak üzere iki gruba
ayrılır.  Zorunlu  dersler,  öğrencinin  almak  ve  başarılı  olmak  zorunda  olduğu  derslerdir. Seçmeli  dersler,  öğrencinin  belirli  ders  grupları  içinden  seçmek  durumunda  olduğu derslerdir. Bazı dersler ön şartlı dersler olarak tanımlanabilir. Belirlenen ön şartlar ve ön şartlı dersler eğitim-öğretim planında gösterilir. 
Öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm veya program dışındaki birimlerden alacağı dersler, içerik ve kredileri dikkate alınarak belirlenir. 
Akademik Danışmanlık
MADDE 12  — (1)     Öğrencilerin  eğitim-öğretim,  kişisel  ve  yönetimle ilgili  sorunlarının
çözümüne yardımcı olmak ve öğrencileri yönlendirmek üzere, öğretim yılı başlamadan önce Yönetim  Kurulu  kararıyla  öğretim  elemanları  arasından  akademik  danışmanlar görevlendirilir. Akademik danışmanın temel görevleri şunlardır:
 
 1. Öğrencilerin; eğitim-öğretim, kişisel ve yönetimle ilgili sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, bu sorunları Yüksekokul Yönetimine iletmek,
 2. Öğrencilere kayıt yenileme, ders seçme, sınav ve mezuniyetler gibi işlemlerde yardımcı olmak,
 3.  Eğitim-öğretim  ile  ilgili  kanun,  yönetmelik,  yönerge  ve  staj  konularında  öğrencileri bilgilendirmek,
 4.  Yüksekokul Yönetiminin kendisine vereceği görevleri yerine getirmek.
Akademik danışmanlar sorumluluklarına verilen öğrencilerle ilgili bu görevleri yürütürken öğrenim süresi boyunca haftada en az iki saat zaman ayırırlar.
Muafiyet Sınavları
MADDE 13 — (1)    Yüksekokuldaki zorunlu yabancı dil derslerinden muaf olmak isteyen
öğrenciler Yüksekokul Yönetimi tarafından açılacak olan yabancı dil muafiyet sınavında başarılı  olmak  zorundadırlar.  Muafiyet  sınavında  başarılı  olan  öğrenciler  yabancı  dil dersinden  muaf  olurlar.  Muafiyet  isteğinde  bulunan  öğrenciler,  yabancı  dil  muafiyet sınavının  sonuçları  belli  oluncaya  kadar  zorunlu  yabancı  dil  derslerine  devam  etmek zorundadırlar.
Ders Alma
MADDE 14 – (1)  Öğrenciler, kayıt yeniletme süresi içinde internet aracılığıyla alacakları
dersleri belirlerler. Kayıt yeniletme işlemi danışmanın onayından sonra kesinleşir.
(2) Kayıt yeniletme süresi içinde; birinci yıl öğrencileri açılan tüm dersleri, diğer öğrenciler
ise öncelikle başarısız oldukları ve daha önce almaları gerekip de alamadıkları dersleri almak
 
 zorundadırlar. Öğrenciler, azamî ders yükü sınırı içinde kalmak şartıyla aldıkları dersleri, kayıt yeniletme süresi içinde değiştirebilir, sildirebilir veya yeni ders alabilirler.
(3) Eğitim-öğretim planlarından kaldırılan derslerden başarısız olan öğrenciler, bu derslerin
yerine konulan dersleri alırlar, yerine konulan ders yoksa bu derslerden sorumlu tutulmazlar, ancak mezun olabilmeleri için gerekli toplam krediyi tamamlamak üzere başka ders alırlar.
(4) Öğrenciler,  Yönetim  Kurulu  kararıyla  Erciyes  Üniversitesinin  veya  yurt  içi  ve  yurt
dışındaki diğer üniversitelerin ilgili birimlerinden de ders alabilirler.
(5) Öğrenciler,  sadece  kaydoldukları  derslere  devam  ederler  ve  bu  derslerin  sınavlarına
girerler. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin notu iptal edilir.
(6) Herhangi  bir  yükseköğretim  kurumunda  okuduğu  derslerden  muaf  tutulmak  isteyen
öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yarıyılın ilk iki haftası içinde başvurmaları hâlinde, Yönetim Kurulu kararıyla bu derslerden muaf tutulabilirler. Öğrencinin muaf olduğu dersler dikkate alınarak hangi yarıyıla intibaklarının yapılacağına da Yönetim Kurulu karar verir. Muafiyet ve intibak usul ve esasları Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
(7) Bir öğrencinin her dönemde alabileceği haftalık azamî ders yükü 36 (otuzaltı) saattir.
Aynı  şekilde  değişim  programları  kapsamında  diğer  yükseköğretim  kurumlarına  giden öğrencilerin gittikleri üniversitelerde aldıkları derslerle kendi birimlerinde aldıkları derslerin toplamı da otuzaltı saati geçemez. Azamî ders saatlerine; zorunlu, seçmeli (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar) ders niteliğinde olan yıl içi projeleri, bitirme ödevi, bitirme tezi ve benzeri haftalık ders programında yer alan bütün dersler dahildir. 
(8) Birinci sınıf öğrencileri ile genel not ortalaması 2.00’nin altında olan öğrenciler üst
dönemlerden ders alamazlar. Genel not ortalaması 2.00’nin üstünde olan ve alttan dersi olmayan öğrenciler ile alttan dersi olduğu hâlde genel not ortalaması 2.50’nin üstünde olan öğrenciler en fazla iki dersi üst dönemden olmak kaydıyla, her dönemde azamî ders yükünü dolduracak ölçüde ders alabilirler. 
 1.  Genel not ortalaması 1.00-1.99 arasında olan öğrenciler, azamî ders yükünün en fazla %75’i kadar ders alabilirler. 
 2.  Genel not ortalaması 1.00’ın altında olan öğrenciler ise, azamî ders yükünün en fazla %50’si kadar ders alabilirler. 
(9) Aynı zamanda yandal ve çift anadal programına devam eden öğrencilerin haftalık toplam
ders saati 40 saati geçemez.
(10) Yönetim Kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile bazı dersler her
iki dönemde de açılabilir. Bulunduğu dönemden farklı bir dönemde açılan dersler de açıldığı dönemin ders yüküne dahildir.
(11) Yurt içi ve yurt dışı öğrenci değişim programları kendi yönetmelik hükümlerine tâbidir
veya Yönetim Kurulunun kabul ettiği öğrenci değişim programları kapsamında yurtiçi ve yurtdışı üniversitelere gönderilen öğrenciler ile ilgili değerlendirmeler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.
 
 (12) Öğrencilerin  değişim  programlarından  aldığı  derslerin,  kredileri  de  göz  önünde
bulundurularak  Üniversitelerden  almak  zorunda  oldukları  derslerden  hangisinin  karşılığı olarak sayılacağına Yüksekokul Yönetim Kurulunca karar verilir. Ayrıca yurtdışında alınan ve başarılı olunan ders/dersler kredi karşılığı ile birlikte yurtdışındaki orijinal isim ve kodları ile transkriptlerde yer alır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derse  Devam  ve  Yoklamalar,  Sınavlar,  Başarının  Ölçülmesi,  Değerlendirilmesi  ve
Geçişlere İlişkin Esaslar
Derse Devam ve Yoklamalar
MADDE 15 —  (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır.
Devam zorunluluğunun sınırı, teorik derslerde en az %70, uygulamalı derslerde ise en az %80’dir.  Bu  şartları  yerine  getiremeyen  öğrenciler  dönem  veya  yılsonu  sınavlarına giremezler.  Öğrencilerin  devam  durumları,  ders  sorumlularınca  izlenir.  Öğrencilerin alacakları sağlık raporları, derse devam sürelerinin hesabında hiçbir surette dikkate alınmaz. Bir derse devam eden, ancak başarısız olan öğrencilerin, dersi tekrarlamaları durumunda yeniden  devam  şartı  aranmaz.  Fakat  uygulamalı  derslerden  başarısız  olan  öğrencilerden yeniden devam şartı aranabilir.
Sınavlar
MADDE 16 — (1) Ara sınavları, mazeret sınavları, dönem veya yılsonu sınavları, bütünleme
ve diğer sınavlar aşağıdaki esaslara göre yapılır: 
a)Bu sınavlar; test, yazılı, sözlü, uygulamalı veya  yazılı-sözlü,  yazılı-uygulamalı ya da yazılı-sözlü-uygulamalı olarak yapılabilir. Bir ders için her dönemde en az bir ara sınav yapılır. Sınavların yapılış şekillerine ve sayılarına Yönetim Kurulu karar verir.
b) Öğrenciler, sınav programlarında belirtilen gün, saat ve yerde sınava girmek zorundadır. Öğrencinin girmeyi hak etmediği bir sınava girmesi hâlinde aldığı not iptal edilir. Öğrenciler, sınavlarda kimlik belgelerini yanlarında bulundururlar.
c) Dinî ve millî bayramlar dışında Cumartesi ve Pazar günleri de sınav yapılabilir.
ç) Haklı ve geçerli sebeplerle ara sınavına giremeyen öğrencilere geçerli sebebi bulunması
halinde Yönetim Kurulunca mazeret sınavı hakkı tanınır. Ara sınavların dışındaki sınavlar için mazeret sınavı hakkı kullanılamaz.
Mazeret sınavından yararlanmak isteyen öğrencilerin ders dönemi bitmeden ve mazeretin sona ermesinden itibaren en geç yedi gün içinde Yüksekokula başvurmaları gerekir. Mazeret sınavı hakkı aynı ders için birden fazla kullanılamaz. Mazeret sınavları ilgili dönem içinde yapılır. 
d) Derse kayıt ve devam şartlarını sağlayan öğrenciler, akademik takvime uygun olarak dönem veya yılsonu sınavlarına girerler.
e)  Azami ders yükü sınırları içinde kalmak şartıyla öğrenciler, notlarını yükseltmek üzere her dönem  başında  başarılı  oldukları  derslere  yeniden  kayıt  olarak  o  dersin  sınavlarına girebilirler. Ayrıca yarıyıl sınavı sonucunda başarılı olan öğrenciler not yükseltmek amacıyla bütünleme sınavına girebilirler. Her iki durumda da en son alınan not geçerli sayılır. Not yükseltmek için sınava girmek isteyen öğrenciler, o dersin bütünleme sınavının yapılacağı tarihten en az 3 (üç) gün önce OBİSİS’ten sınava gireceklerini belirtmek zorundadırlar. Aksi durumda sınava giremezler, sınava girseler dahi sınavları geçersiz sayılır. 
f)Bütünleme sınavları her dönem sonrasında ilgili dönem dersleri için yapılabilir. Bu sınavın yöntemine ve tarihine Kurul karar verir.
g)Bütünleme sınavlarından sonra devamını almış olmak kaydıyla dönemine bakılmaksızın mezun olabilmek için tek dersi kalan (ders hükmünde olmayan bitirme ödevi, bitirme tezi, staj ve hazırlık sınıfı hariç) öğrencilere tek ders sınav hakkı verilir. Tek ders sınavının değerlendirilmesinde ara sınavlarda alınan not dikkate alınmaz. Tek ders sınavından, asgari başarı puanını alan öğrenci başarılı
sayılır. 
 
Sınav Düzeni ve Sonuçların İlanı
MADDE 17 — (1) Sınavlar sorumlu öğretim elemanları ve Yüksekokul Yönetimi tarafından
görevlendirilen gözetmenler tarafından yapılır. 
(2) Sorumlu öğretim elemanı, sınav sonuçlarını sınav tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde Öğrenci Bilgi Sisteminde ilan eder ve sınav evrakını Yüksekokul Yönetimine teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az iki yıl süreyle saklanır.
Mazeretler ve İzinli Sayılma
MADDE-18 — (1)  Kayıt yeniletme, derse devam ve sınavlara girme şartlarından birini,
Yükseköğretim Kurulunca esasları belirtilen haklı ve geçerli bir sebeple yerine getiremeyen öğrencilerin  hakları  saklı  tutulur  ve  kaybettikleri  süre  azamî  yasal  öğrenim  süresinden sayılmaz.
a)Öğrencilerin kayıtları, belgeleyecekleri önemli ve haklı sebeplerinin bulunması hâlinde, Yönetim Kurulu kararı ile azamî bir yıla kadar dondurulabilir ve bu süre azamî yasal öğrenim süresine  eklenir. Kayıt  dondurma başvurularının dönemin başlangıcından itibaren bir  ay içinde yapılması gerekir.
b) Ülkemizi  veya  Üniversitemizi  temsil  amacıyla  bilimsel,  sosyal,  kültürel  ve  sportif faaliyetlere  ve  yarışmalara  katılan  öğrenciler  Yönetim  Kurulunca  derslerden  ve  ara sınavlardan izinli sayılır ve bu süreler devamsızlık olarak değerlendirilmez.
c)Öğrencilere, öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak burslu veya burssuz yurt içi / yurt dışı eğitim, staj, araştırma, bilgi-görgü artırma gibi imkânların doğması hâlinde; Yönetim Kurulu kararı ile her seferinde en fazla bir yıla kadar izin verilebilir. Ancak bu izin süresi azamî yasal öğrenim süresine dahildir ve bu konudaki başvuruların, kayıt yeniletme süresinin sonuna kadar yapılması gerekir. Bu haklardan yararlanmak isteyen öğrenciler, her defasında öğrenim harcını yatırmak ve kayıt  yeniletmek zorundadırlar. Bu imkânlardan  yararlanan öğrencilerin elde edecekleri eğitim öğretim kazanımları, mevcut yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde değerlendirilir.
ç) Nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar nedeniyle tüm öğrenim süresi içinde devamsızlığı iki yılı aşan öğrenciler, yeni bir sağlık raporu getirdikleri taktirde öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler ve rapor süreleri azamî öğrenim süresinden sayılmaz.
Başarının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
MADDE 19 — (1)     Fakültede  bağıl not sistemi uygulanır. Sınavlar 100 puan üzerinden
ölçülür. Bir dersin ara  sınav ve dönem  sonu sınav sonuçları  sayısal puan ile gösterilir. Öğrencinin girmediği sınavların puanı sıfırdır.
 1.  Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesi ile belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir. 
 2.  Ham  başarı  puanı,  dönem  veya  yılsonu  sınav  puanının  %60’ına,  ara  sınavlar  puan ortalamasının  %40’ının  eklenmesi  ile  hesaplanır.  Bu  oranların  hesabında  kesirler  aynen korunur,  ancak  ham  başarı  puanının  hesabında  buçuklu  sayılar  tam  sayıya  tamamlanır.
 3.  Ham başarı notları, esasları Senato tarafından belirlenen yöntemlerden biri olan “Mutlak Not Sistemi” kullanılarak belirlenir.  Başarı notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri  ve katsayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavı notu 100 tam puan üzerinden 50’nin altında olan öğrenciler, ham başarı puanına bakılmaksızın başarısız sayılırlar.
Başarı Notu
Katsayı
Başarı Puanı
Başarı Derecesi
 
AA
4.00
90- 100
Mükemmel
 
BA
3.50
80 - 89
Pekiyi
 
BB
3.00
70 - 79
İyi
 
CB
2.50
65 - 69
Orta
 
CC
2.00
60 - 64
Yeterli
 
DC
1.50
50- 59
Kalır
 
DD
1.00
45 - 49
Kalır
 
FD
0.50
40 - 44
Kalır
 
FF
0.00
0 - 39
Kalır
 
Sınav Sonucuna İtiraz
MADDE 20 — (1) Öğrenciler, başarı notlarına itiraz edemezler, ancak ara sınavlar ve dönem
sonu  sınav  sonuçlarına  itiraz  edebilirler.  Öğrenciler,  itirazlarını  notların  Öğrenci  Bilgi Sisteminde kesin onay/ilan tarihinden itibaren yedi  gün içinde yazılı  olarak  Yüksekokul Yönetimine yapabilirler. İtiraz, ilgili öğretim elemanı tarafından incelendikten sonra Yönetim Kurulunda tetkik edilir ve sonuç karara bağlanır. İtirazın tetkik ve değerlendirilmesi, itirazın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 gün içinde sonuçlandırılır.
Genel Not Ortalamasının Belirlenmesi
MADDE 21 — (1) Öğrencilerin genel not ortalamaları aşağıdaki şekilde belirlenir.
a)Bir öğrencinin bir dersten aldığı ağırlıklı puanı, o dersin yerel kredisi ile o dersin başarı notu katsayısının çarpımıdır. Genel not ortalaması, alınan bütün derslerin ağırlıklı puan toplamının, derslerin yerel kredileri toplamına bölünmesiyle bulunur. Elde edilen ortalama virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.
b)Türkçe I, Türkçe II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi II dersleri genel not ortalamasına katılmaz, bu derslerden başarılı olmak için en az     CC
notunu almak gerekir.
Başarılı ve Üstün Başarılı Öğrenciler
MADDE 22 —(1)    Kayıt yaptırdığı tüm dersleri geçmiş olmak şartıyla, genel ve dönem
ortalaması 2.00 olan öğrenciler başarılı sayılırlar. Öğrencinin başarı sıralaması genel not ortalamasına göre hesaplanır. Bu öğrencilerden bir dönem sonunda en az normal ders yükü ile, o dönemin not ortalaması 3.00-3.49 arasında olanlar dönem onur öğrencisi, 3.50-4.00 arasında olanlar ise üstün onur öğrencisi sayılırlar. Bu öğrencilerin listesi her dönem sonunda ilan edilir.
Staj
MADDE  23  —(1)   Öğrenciler  staj  yapmak  zorundadırlar.  Öğrencilerin  stajları  “Erciyes
Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Staj Yönergesine” göre yürütülür.
Kredi Hesabı
MADDE 24 —         (1) Eğitim-öğretim faaliyetlerinin kredi değerleri Kurul kararı ve Senatonun
onayı ile bir dersin hedeflenen öğrenme çıktılarını kazandırmak amacıyla planlanan öğrenim aktivitelerini başarıyla tamamlamak için gerekli zamanı temel alarak belirlenen iş yüküne dayalı olarak tespit edilir. 
Yatay Geçişler
MADDE  25  –  (1)       Yüksekokulda    Kurumlar  Arası  yatay  geçişler;  Yükseköğretim
Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal  ile  Kurumlar  Arası  Kredi  Transferi  Yapılması  Esaslarına  İlişkin  Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yapılır.
Birim İçi Geçişler
MADDE 26 (1) Erciyes Üniversitesindeki eşdeğer diploma programları arasındaki kurum
içi yatay geçişler; Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında  Geçiş,  Çift  Anadal,  Yandal  ile  Kurumlar  Arası  Kredi  Transferi  Yapılması Esaslarına  İlişkin  Yönetmelik  hükümleri  ve  Senato  tarafından  belirlenen  esaslara  göre yapılır.
Dikey Geçişler
Madde 27 —             (1) ÖSYM tarafından merkezî olarak yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı
olan meslek yüksekokulları mezunlarının lisans programına kabulleri ve intibakları, Meslek Yüksekokulları ve Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ile Yükseköğretim Kurulunun konu ile ilgili kararlarına uygun olarak yapılır.
 
 BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Katkı Payı, Öğrenim Ücreti, Kayıt Silme ve Sildirme
Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti
MADDE  28  –  (1)  Öğrenci  katkı  payı  ve  öğrenim  ücretleri  ile  ilgili  olarak  Erciyes
Üniversitesi  Ön  Lisans  ve  Lisans  Eğitim-Öğretim  Yönetmeliği’nin  ilgili  hükümleri uygulanır.
Kayıt Silme ve Sildirme
MADDE  29  –(1)   Aşağıdaki  hallerde  öğrencinin  Yüksekokul  Yönetim  Kurulu  Kararıyla
Yüksekokulla ilişkisi kesilir:
 1. Yürürlükte olan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Yüksekokuldan çıkarma cezası alması,
 2. Kaydının silinmesini yazılı olarak istemiş olması (Kendi isteği ile kaydını sildirenlerin kaydı tekrar açılmaz).
 3.  Öngörülen  kayıt  kabul  şartlarını  yerine  getirmediğinin  ve  sundukları  belgelerin  veya verdikleri bilgilerin yanlış veya eksik olduğunun sonradan anlaşılması. 
ALTINCI BÖLÜM
Mezuniyet ve Diplomalar
Mezuniyet Derecesi
Madde  30—   (1) Mezuniyet  derecesi;  derslerin  kredi  değerleri  ile  bu  derslerin  başarı
notlarının  karşılığı  olan  katsayılarla  çarpımlarının  cebirsel  toplamının  toplam  krediye bölünmesiyle belirlenir. Bir öğrencinin mezun olabilmesi için kayıtlı olduğu programın bütün derslerini başarması ve mezuniyet derecesinin en az 2.00 olması gerekir. 
Önlisans Diploması Verilmesi ve Meslek Yüksekokuluna İntibak
MADDE 31 – (1) Lisans öğrenimini tamamlayamayan veya tamamlayamayacağı anlaşılan
ve ilk iki yılın bütün derslerini başaran öğrencilere, talep etmeleri hâlinde önlisans diploması verilir.
(2) Lisans  öğrenimini  tamamlayamayan  veya  tamamlayamayacağı  anlaşılan  öğrencilerin
başvurmaları  hâlinde  Meslek  Yüksekokullarına  intibakları  ilgili  yönetmelik  hükümlerine göre yapılır.
(3) İlk iki yılın bütün derslerini başarmış olsalar dahi, lisans öğrenimlerine devam eden
öğrenciler ile ilgili yasa ve yönetmelikler gereğince yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası alanlara ön lisans diploması verilmez.
 
 (4) Ön Lisans diplomasını alarak lisans programından ilişiği kesilenler, kendilerine tanınacak
yasal  bir  haktan  yararlanarak  öğrenimlerine  devam  etmek  istedikleri  takdirde  ön  lisans diplomalarını iade etmek zorundadırlar. 
Diplomalar
MADDE  32–   (1) Sekiz  dönemlik  (dört  yıllık)  eğitim-öğretim  programlarını  başarı  ile
tamamlayanlara lisans diploması ve eki verilir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrencilere geçici mezuniyet belgesi verilir. Diploma bir defa verilir. Kaybedilmesi hâlinde diploma ikinci  nüsha  olarak  yeniden  düzenlenir.  Diplomalar    Yüksekokul  Müdürü  ve  Rektör tarafından imzalanır.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Disiplin İşleri
Madde 33 — (1) Öğrencilerin disiplin soruşturması işlemleri Yükseköğretim Kanununun 54.
maddesi  ve  Yükseköğretim  Kurumları  Öğrenci  Disiplin  Yönetmeliği  hükümlerine  göre yürütülür.  Herhangi  bir  sebeple  yükseköğretim  kurumundan  uzaklaştırma  cezası  alan öğrenciler, bu süre içerisinde eğitim-öğretim ve sosyal faaliyetlere katılamaz ve üniversitenin tesislerine giremezler.
Yürürlük
Madde  34   (1) Bu  Yönerge  Erciyes  Üniversitesi  Senatosunda  kabulünden  itibaren
yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35(1) Bu Yönerge hükümlerini Yüksekokul Müdürü yürütür.
 
Adres : Erciyes Üniversitesi Merkez Kampüs
Telefon : 0-352-207-6666,43500 0-352-438-0664
Faks : 0-352-438-0665
Öğrenci İşleri : 0-352-207-6666,10500
E-Posta : ubyoerciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu